ГоловнаІсторіяСтруктураПерсоналіїДіяльністьНовиниСтаттіФото-відеоКонтакти
Авторські свідоцтваВидавництвоКонференціїСпівпрацяПослугиПатентиТендери

Свіжі статті

Жодного запису поки не додано

 
Увага! Прийом заявок та матеріалів до Міжнародної науково-практичної конференції "Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства" завершено!
Опубліковано: 13/06/2018

Інформаційний лист №2

 

Національна академія аграрних наук України

 

ІНститут захисту рослин НААН

 

Українська науково-дослідна станція карантину рослин ІЗР

 

 

 

міжнародна науково-практична конференція

 

Фітосанітарна безпека за умов екологізації землеробства

 

 

2-6 липня 2018 р.

 

 

 

Чернівці-Бояни

 

 

Умови участі в конференції та вимоги до оформлення матеріалів

 

До 8 червня 2018 року необхідно надіслати:

·    матеріали доповідей (статей), оформлені згідно вимог. Матеріали доповідей надсилати на електронному та паперовому носіях;

·    Скан-копію квитанції про сплату за публікацію.

До 22 червня 2018 року необхідно вказати категорію номера в готелі, а також потребу у трансфері від авто та залізничного вокзалів м. Чернівців (учасники конференції квитки на проїзд та номери в готелі оплачують самостійно).

 

Адреса для надсилання матеріалів та листування:

УКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ КАРАНТИНУ РОСЛИН ІЗР

60321, с. Бояни Hoвоселицького району Чернівецької області, Україна

E-mail: conferenceukrndskr@gmail.com

 

Статті, які не відповідають вимогам та які надіслані пізніше встановленого строку, не розглядаються й автору не повертаються. Оргкомітет конференції не несе відповідальності за зміст та результати надісланих матеріалів.

 

Участь у конференції – безкоштовна.

Плата за друк матеріалів конференції (1 примірник збірника «Захист і карантин рослин) становить 150 грн.

 

Кошти за друк матеріалів конференції необхідно перерахувати на реквізити УкрНДСКР ІЗР НААН:

Код ЄДРПОУ: 00495832

р/р 31259201108640

ГУДКСУ м. Київ МФО 820172

Призначення платежу: за друк матеріалів конференції.

 

Акт виконаних робіт та інші фінансові (бухгалтерські) документи (за необхідності) можна буде отримати під час участі у конференції або поштою (при замовленні)

 

Вартість проживання в готелі «Буковинська Зірка»

 

Двомісний напівлюкс                                        350 грн

Тримісний напівлюкс                                        450 грн

Люкс стандарт                                                   450 грн

Люкс покращений                                             500 грн

Люкс преміум                                           600/700 грн

 

Трансфер від авто та залізничного вокзалів м. Чернівців – безкоштовний


ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ

Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Захист і карантин рослин» є фаховим. Публікує оригінальні статті за матеріалами наукових досліджень із захисту рослин  від шкідників, хвороб та бур`янів українською мовою.  Згідно з вимогами  МОН України  до наукових статей їх структура  має бути наступною: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв`язок із важливими  науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких  започатковано розв`язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття, формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержаних наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи  подальших розвідок у цьому напрямі.

Рукописи рецензуються й  приймаються до друку редакційною колегією. Редакція зберігає  за собою право вводити в текст зміни й скорочення.

Рукописи, що не відповідають правилам для авторів, редакцією не приймаються.

Згідно з вимогами пункту 2.9 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012р. №1111 з 01 січня 2013 р. необхідно подавати до фахових статей їх електронні копії англійською та російською мовами  для розміщення на веб-сторінці видання.

 

ВИМОГИ ДО РУКОПИСУ

Рукопис подавати в 2-х примірниках із електронною версією. Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок машинописного тексту формату А4 (включаючи ілюстративний матеріал і бібліографічний список). Поля: справа-1 см, зліва-2,5 см, зверху й знизу – 2 см. Електронну версію  надсилати на  дисках. Друкувати через 1,5 інтервалу, кегль шрифту -12. Бажана гарнітура –Times. У рукопису абзаци ставити, використовуючи  тільки клавішу «Enter». У тексті, у т.ч. в списку літератури, для нумерації  не застосовувати автоматичну нумерацію у Word.

Рекомендується така структура рукопису:

УДК

Ініціали, прізвище, вчений ступінь або посада  (без скорочення) автора(ів)

Повна офіційна назва установи, де працює кожний із авторів.

НАЗВА СТАТТІ (заголовними літерами)

Анотація

Ключові слова (з червоного рядка, з маленької літери)

Текст статті (обґрунтування, мета й завдання, методика досліджень, результати досліджень, висновки)

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

Анотація російською мовою із зазначенням  прізвищ автора(ів) і назви статті

Анотація англійською мовою із зазначенням  прізвищ автора(ів) і назви статті.

В кінці статті повинні  бути підписи авторів та керівників підрозділів, адреса установи, де вони працюють; контактні телефони авторів.

Разом із статтею подавати  рецензію  та акт експертизи  тієї установи, де працюють автори.

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТАБЛИЦЬ

1.           Таблиці є однією з найбільш зручних і наочних форм викладу матеріалу, вони доповнюють текст. Але детально  повторювати їх зміст у  тексті не слід.

2.           Таблиці робити у програмі Word, ставити у відповідні місця рукопису, включаючи в загальну нумерацію сторінок.

3.           Кожна таблиця повинна мати порядковий номер і коротку чітку назву (якщо у роботі  одна таблиця, її не нумерують).

4.           За своєю будовою таблиці мають бути простими і зручними для користування. Слід уникати громіздких таблиць. Побудова таблиць з розміщенням матеріалу в один рядок недопустима. Багатоповерхові шапки таблиць не бажані.

5.           Однотипові таблиці будують однаково (недотримання цього правила ускладнює порівняння наведених в них даних).

6.           Основні заголовки і самостійні назви у шапці та боковику таблиці писати з великої літери, а підпорядковані, розміщені нижче тексту, що їх об’єднує - з малої. У боковику після узагальнюючого слова ставлять двокрапку, а підпорядковані слова пишуть з малої літери, відступивши кілька знаків вправо  від початку узагальнюючого слова.

7.           Якщо в якійсь з колонок таблиці дані відсутні, то замість них ставлять три крапки або пишуть: «Даних немає» чи ставлять тире. Залишати колонки  незаповненими  не рекомендується.

8.           Одиниці виміру дають без прийменника «в» («у») через кому. Наприклад, урожайність, ц/га; довжина, м.

9.           Якщо одиниці виміру не скорочуються, їх дають також через кому у називному відмінку множини. Приклад: Вік дерева, роки. Період спостережень, дні, а не: Вік дерев (у роках). Період спостережень ( у днях).

10.       Усі слова  таблиці пишуть  повністю, крім прийнятих  скорочень.

11.       Текст і цифровий матеріал таблиць повинні бути  надруковані  через два інтервали, шапка - через один.

12.       Примітки і виноски до таблиць необхідно друкувати  безпосередньо під таблицею.

 

ВИМОГИ ДО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

1.     Ілюстративний матеріал (фотографії, графіки, схеми, діаграми тощо) вміщують  лише в тому випадку, якщо вони доповнюють текстовий матеріал.

2.     Графіки, схеми, діаграми повинні бути чітко виконані у програмі, що дає можливість внести в разі необхідності  редакційні виправлення.

3.     Будують графіки з координатною сіткою, обов’язково позначають осі абцис і ординат короткими і чіткими написами. Розмірності  віддаляють від написів або літерних  позначень комою.

4.     Пояснення позицій до графіків, а також до окремих частин рисунків або схем виносять у підтекстовки. На рисунках залишають тільки відповідні  цифрові  або літерні позначення.

5.     Нумерацію позицій на рисунках  слід робити  по порядку у напрямку  за годинниковою стрілкою.

6.     На всі рисунки  слід давати  посилання у тексті.

7.     Зміст рисунків розкривати  в підтекстовках, у яких пояснюються  усі цифрові та літерні  позначення (позиції).

 

ЗНАКИ, СИМВОЛИ І ЧИСЛА У ТЕКСТІ

1.     Математичні знаки вживають при використовуваних у варіаційній статистиці символах (P>0,1;M±), у формулах і таблицях при цифрах. У тексті їх пишуть словами. Не можна, наприклад, писати: температура була˃180С, pH=6,7. Правильно: температура була більше 180С, pH дорівнює 6,7. Виняток становлять знаки плюс (+) і мінус (-) з цифрами. Наприклад, температура змінювалась  від +10 до -200.

2.     Не допускається вживання символів та умовних позначень замість відповідних термінів. Наприклад, Т підвищувалась  замість правильного – температура підвищувалась.

3.     Знаки 0, №, %, § тощо в тексті ставлять тільки з цифрами. В інших випадках їх пишуть словами. Наприклад, номер ділянки, а не № ділянки. Знаки №, %, ˃, § для позначення множини не подвоюються. Наприклад, треба писати № 1, 2, а не №№ 1 і 2 або №1 і №2.

4.     Усі числа з одиницями  виміру у виробничій та науковій літературі пишуть цифрами. Наприклад, довжина 5 м, а не довжина п’ять метрів. Одиниці виміру (градус у значенні  температури чи кута, кутова секунда, кутова секунда, кутова хвилина - напр. 29’24’’, відсотки і т.д.), що позначаються символами (0,’, “,%) писати без пробілу  між цифрою та символом.

5.     Числа до десяти включно  без одиниць виміру  рекомендується писати у тексті словами  (наприклад, на трьох ділянках, на  десяти тваринах),а понад десять – цифрами (наприклад, у 12-ти господарствах).

6.     Порядкові числівники, позначені арабськими  цифрами пишуть з відмінковими нарощеннями. Наприклад:1-ша ділянка, 2-га лінія. Порядкові числівники, позначені римськими цифрами, пишуть без нарощень.  Наприклад, І група, ІІІ період.

7.     Складні прикметники, першою частиною  яких є числівник, пишуть через дефіс. Наприклад, 5- процентний  розчин, 15- градусна температура, а не 5% розчин або 5%-ний розчин, 150 температура.

8.     При написанні дат після числа  ставлять крапку, потім місяць  арабськими цифрами і рік. Наприклад, 15.12.1984 р.

9.     Зимовий період, фінансовий і учбовий роки пишуть через косу лінію, скорочуючи останній рік на дві перші цифри і вживаючи слова «рік» (р.) в однині. Наприклад, у зимовий період 1985/86р.

Головна Історія Структура Персоналії Діяльність Новини Статті Медіа Контакти


Разработка сайта - GrandArtStudio совместно с ZetaStudio